ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů společnosti Opravdovost s.r.o.

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

Společnost Opravdovost s.r.o., IČO: 05436281, se sídlem Zborovská 619/49, Malá Strana, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, číslo vložky 263623 (dále jen „Opravdovost“) provozuje internetové stránky www.opravdovost.cz a předmětem její činnosti je poskytování komplexu služeb v oblasti osobního rozvoje jednotlivců a firemního rozvoje; v oblasti dalšího vzdělávání koučů, managerů, jednotlivců, párů i skupin; v oblasti poradenství v partnerských vztazích, a to formou koučinku, konzultací, poradenských sezení, osobnostně-rozvojových technik, seminářů, přednášek, výcviků apod.. Jako správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám dobrovolně poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. při osobní a mailingová komunikace s kouči, konzultanty a specialisty, komunikace prostřednictvím webových stránek www.opravodovost.cz, v rámci přihlášení se k odběru obsahových newsletterů, formulářů nebo objednávek k vybrané službě), resp. v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování našich služeb, a to nejčastěji v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, a dalších osobních údajů, včetně případných tzv. citlivých osobních údajů, v rozsahu, v jakém je sami dobrovolně uvedete či sdělíte.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při podpisu smlouvy o poskytování služeb, při osobní a mailingové komunikaci s kouči, konzultanty a specialisty, při registraci k seminářům a akcím, do testů, dotazníků, formulářů k vybrané službě, v rámci přihlášení se k odběru obsahových newsletterů.

Zdrojem osobních údajů jste primárně Vy jako klient, některé osobní údaje mohou vzniknout též přímo v rámci naší činnosti, např. zpracování výsledků testů Vaší osobnosti ze strany našich odborníků.

Opravdovost je seriózní společnost poskytující služby v oblasti osobního rozvoje. Aby mohla Opravdovost tyto služby poskytovat, shromažďuje, zpracovává a používá řadu Vašich osobních údajů. Detailnější informace naleznete níže.

2.1. Přístup na web

Navštívíte-li veřejně přístupné webové stránky bez dalšího vyplňování, nepožadujeme a neshromažďujeme od Vás žádné osobní údaje. Při návštěvě naší webové stránky standardně ukládáme následující údaje, avšak bez jakéhokoliv vztahu ke konkrétní osobě:

 • IP adresu (internetovou protokolovací adresu) přístupového počítače
 • webovou stránku, ze které nás navštěvujete (URL)
 • webové stránky, které u nás navštívíte
 • datum a dobu trvání návštěvy
 • typ prohlížeče a jeho nastavení
 • operační systém

Tyto údaje využíváme ke statistickým účelům bez jakéhokoliv vztahu ke konkrétní osobě.

Pokud se stanete klientem (objednáte si jakoukoliv službu Opravdovosti), vyžádáme si od Vás při uzavření smlouvy následující údaje:

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště
 • telefonní číslo, e-mailová adresa (tyto údaje slouží jako kontaktní spojení pro vyřízení termínů schůzek a sjednání objednaných služeb, pro potřeby fakturačního systému Opravdovosti;
 • údaj o zdravotním stavu a lécích, které užíváte, je-li to pro poskytnutí dané služby nezbytné (přičemž zda souhlasíte s poskytnutím těchto citlivých osobních údajů se Vás vždy výslovně dotážeme)

3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

U Opravdovosti shromažďujeme osobní údaje v zásadě s cílem umožnit klientům bezpečné, bezproblémové, efektivní a osobní využití služeb Opravdovosti. Abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem (včetně administrace a provedení platby) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů. Slouží však i k odhalení a vyšetření případné zakázané nebo ilegální činnosti a k prosazení Všeobecných smluvních obchodních podmínek a plnění smluv.

3.1. Vaše údaje zpracováváme za účelem:

 • poskytování služeb v oblasti osobního rozvoje a psycho-emocionálního rozvoje , o které jste projevili zájem
 • zajištění provozu webu
 • vedení účetnictví
 • pro obhajobu právních nároků
 • marketingového zacílení
 • zlepšení kvality našich stávajících služeb a vývoje nových
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány a jaké jsou preferovány
 • zasílání komerčních materiálů, nových nabídek a newsletterů (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést pomocí odkazu na konci každé komunikace Opravdovosti)
 • marketingu a prodeje našich produktů a služeb
 • stažení elektronických materiálů umístěných na našich stránkách, registrace na webinář, registrace k odběru novinek apod.

Vaše platební údaje jsou zpracovávány našim fakturačním systémem a nejsou dále využívány k provedení opakované platby bez Vašeho vědomí. Během platby si můžete zvolit mezi platebními metodami hotově, převodem či kartou.

Právním základem zpracování osobních údajů je tedy především plnění smlouvy, pokud jde o poskytování služeb dohodnutých mezi Vámi a společností Opravdovost. V některých případech může být právním titulem plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (např. v souvislosti s naší povinností vést účetnictví viz účely zpracování). Mnohdy není použití Vašich osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy nebo právní povinností. I přesto takové osobní údaje zpracováváme např. z bezpečnostních, provozních, administrativních, marketingových nebo jiných důvodů souvisejících s naším obchodním vztahem a naší obchodní činností. Jsou to naše oprávněné zájmy. Na základě těchto oprávněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem. Před zahájením zpracování vždy důkladně poměřujeme Vaše zájmy s těmi našimi. Pokud se zpracováním nesouhlasíte, máte právo vznést námitku a my provedeme nové posouzení, a případně osobní údaje přestaneme zpracovávat. V případě vznesení námitky proti zpracování pro účely marketingu přestaneme pro tyto účely zpracovávat osobní údaje vždy. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, zpracováváme tyto údaje pouze v rozsahu, za účelem a po dobu, jak je uvedeno v příslušném souhlasu.

3.2. E-mailová upozornění:

Informační maily o nových službách a pořádaných akcích za účelem plnění smlouvy
Newslettery: Rádi bychom Vás také informovali v rámci našeho newsletteru o našich nabídkách, nabídkách našich partnerů a nových článcích, službách a dalších událostech.
Naši klienti dostávají newslettery s nabídkami našich služeb na základě právního titulu oprávněného zájmu. Odebírání newsletteru můžete kdykoliv deaktivovat pomocí odkazu na konci každé komunikace Opravdovosti.

4. Poskytování údajů třetím osobám

Konzultace s kouči, konzultanty a specialisty: Služby Opravdovosti jsou poskytovány prostřednictvím spolupracujících osob – koučů, konzultantů a specialistů. Veškeré Vámi dobrovolně sdělené informace (ať ústně či mailem) jsou přísně střeženy a vedeny v uzamykatelném prostoru a nejsou poskytovány žádné třetí straně (vyjma v případě zájmu o služby spolupracujících lékařů a specialistů – viz níže)

Další spolupracující osoby: Opravdovost spolupracuje s různými odborníky, specialisty a lékaři. Někteří jednotlivci se stávají klienty na základě doporučení svého lékaře a s tímto lékařem Opravdovost v takovém případě může spolupracovat. Rozhodnete-li se tyto služby spolupracujících odborníků, specialistů a lékařů využít, může dojít mimo jiné k probírání osobních či citlivých údajů, kdy jsou tyto po dohodě s Vámi a Vašem odsouhlasení předány Vámi zvoleným odborníkům určeným na řešení konkrétních problémů či požadavků navržených individuálně každému na míru.

4.1. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Tyto osoby se ve vztahu k osobním údajům stávají jejich zpracovateli. Se všemi zpracovateli máme uzavřeny písemné smlouvy o zpracování osobních údajů tak, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zaručena v maximální možné míře. Jedná se o zpracovatele, kteří mohou mít přístup k Vašim osobním údajům dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali.
Používáme následující kategorie zpracovatelů osobních údajů:

 • osoby, které poskytují služby spojené s osobním a psycho-emocionálním rozvojem (kouči, konzultanti, specialisté);
 • spolupracující lékaři;
 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů – webmarketing;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz webu a dostatečné zabezpečení služeb (např. správci internetové sítě, datové centrum, administrátoři webu a dat);
 • poskytovatelé cloudových služeb;
 • osoby, které pro nás zajišťují administrativní provoz webu (např. zpracovatelé testů, dotazníků a formulářů);
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
 • účetní firma zajišťující účetnictví.

Za určitých, přesně zákonem definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.
Rádi bychom Vás upozornili, že provádíme statistickou analýzu dat o využívání našich emailových upozornění. Ta se odehrává pomocí redakčního systému Opravdovosti nebo Google Analytics. Data jsou anonymní a nijak se nepropojují s Vaší osobou.

4.2. Používání cookies na webu Opravdovost

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Cookies je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Microsoft Edge a Internet Explorer: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Mozilla Firefox Firefox: https://www.mozilla.org/cs/privacy/

K čemu a jaké cookies používáme?
Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti. Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se klienti na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme nástroj Google Analytics. Tyto informace nejsou nijak spojeny s jinými informacemi. Víme tedy například, že danou rubriku navštíví měsíčně určitý počet lidí za měsíc. Nevíme ale jmenovitě, kteří to jsou.

Informace získané pomocí cookies se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Google zpracovává tyto informace k vyhodnocení využití webové stránky a k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách pro jejich provozovatele a dále pro poskytování služeb spojených s užíváním internetu. Reporty vytvářené Googlem obsahují mimo jiné demografické údaje a zájmy, které jsou shromažďovány z důvodu Vašich interakcí s reklamami nebo Vašimi návštěvami webových stránek. Google tyto informace případně poskytuje i třetím osobám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí osoby zpracovávají tyto údaje z pověření Googlu. Google v žádném případě nespojuje Vaši IP adresu s jinými údaji Googlu. Uložení cookies můžete příslušným nastavením Vašeho prohlížeče zabránit.
Evidování a analýzu Vašeho využívání služeb pomocí Google Analytics můžete také odmítnout. K deaktivaci použijte Browser-Add-on na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Bližší informace k uživatelským podmínkám a ochraně dat najdete na
https://www.google.com/analytics/terms/cz.html

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních, zde uvedených, cookies ze strany našeho webu

5. Souhlas a právo na jeho odvolání

Chceme-li použít Vaše údaje k účelu, který vyžaduje podle zákonných ustanovení Vaše svolení, požádáme Vás vždy nejprve o Váš výslovný souhlas a Vaše svolení bude evidováno. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete vždy zcela dobrovolně.

5.1. Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
 • vyřizování objednávek (jednání o uzavření smlouvy);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích);
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. zajištění bezpečnosti našeho webu, apod.).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

5.2. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a zajišťujeme ochranu osobních údajů následujícím způsobem a prostředky:

 • osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a společnost Opravdovost disponuje moderními kontrolními i technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím;
 • veškeré osoby přicházející do styku s osobními údaji jsou vázány smluvní nebo zákonnou povinností mlčenlivosti; osobní údaje zpracovávají pouze osoby k tomu zmocněné na základě smluvního vztahu se společností Opravdovost; společnost Opravdovost osobní údaje shromažďuje, zpracovává a uchovává jak v elektronické, tak i ve fyzické podobě, a to zejména v elektronických a dokumentačních databázích. Do těchto elektronických a dokumentačních databází má přístup jen omezený okruh osob pověřených společností Opravdovost, a to prostřednictvím omezených uživatelských účtů; osoby zajišťující marketing a rozesílání newsletterů mají přístup k osobním údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Dovolujeme si Vás ubezpečit, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány.

Každý uživatel internetu by si měl být vědom toho, že informace, které zveřejní, mohou vidět a ukládat ostatní uživatelé internetu na celém světě. Výslovně upozorňujeme uživatele na to, že není možno poskytnout absolutní ochranu dat při jejich přenosu ve veřejných sítích. Proto si buďte plně vždy vědomi toho, že se pohybujete ve veřejném prostoru a odpovědně dbejte ochrany svého soukromí.

5.3. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Máte právo kdykoliv svůj jednou udělený souhlas odvolat a/nebo nesouhlasit s budoucím používáním Vašich údajů.

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@opravdovost.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu (titulu), než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů a našich oprávněných zájmů).

Upozorňujeme Vás, že v případě odvolání možnosti používání určitých údajů (např. citlivých osobních údajů) může být znemožněno poskytování většiny služeb v rámci nabídky Opravdovosti (jelikož uvedené údaje nebudeme moci zpracovávat). Pokud máte další dotazy, jsme Vám kdykoliv k dispozici na info@opravdovost.cz.

6. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu (tj. po dobu poskytování služeb osobního a psycho-emocionálního rozvoje). V případě zpracování pro účely na základě uděleného souhlasu zpracováváme údaje po dobu uvedenou v příslušném souhlasu, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán dříve.

 • Pro marketingové účely uchováváme tyto údaje po dobu 2 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán dříve (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést na mailu info@opravdovost.cz
 • Pro potřeby Google Analytic 26 měsíců
 • Citlivé osobní údaje uchováváme po dobu trvání souhlasu, tj. po dobu poskytování služeb nebo do odvolání souhlasu
 • Pro obhajobu našich právních nároků budeme uchovávat nezbytné údaje po dobu 10 let od ukončení poskytování služeb. Pro účely uplatňování a obhajoby našich právních nároků a ochranu před kybernetickými hrozbami zpracováváme osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi a dále po dobu trvání promlčecích lhůt, kdy můžeme mít zájem uplatňovat nebo obhajovat naše právní nároky, případně po dobu trvání probíhajících soudních či správních řízení.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, nebo jde o naše oprávněné zájmy, budeme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu, zpravidla po dobu 10 let.

Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, kdy bylo poskytování služeb ukončeno či údaje tvořící součást provozních záloh.

7. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv získat informace o tom, jaké údaje o Vaší osobě ukládáme. Tyto informace můžete případně opravit, nechat vymazat Upozorňujeme Vás, že Vaše právo na smazání údajů nebo skartaci může být omezeno za podmínek stanovenými právními předpisy, které musíme respektovat. Kromě toho si dle zákona mohou soudy, orgány činné v trestním řízení nebo jiné zákonem určené úřady údaje vyvolat nebo vyžádat informaci.

Máte-li dotazy ohledně informací, oprav nebo výmazu údajů, obraťte se prosím na info@opravdovost.cz

7.1. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo kdykoli odvolat souhlas, pokud jste jej udělil;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku proti zpracování v případě, že je zpracování založeno na právním titulu oprávněného zájmu;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech stanovených právními předpisy;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v případech stanovených právními předpisy.

Váš požadavek a způsob jeho vyřízení budeme evidovat po dobu 3 let.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení).

7.2. Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách, v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme. Námitku ale můžete vznést proti jakémukoliv zpracování, které provádíme z titulu našeho oprávněného zájmu.

7.3. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů se prosím na nás obraťte emailem: info@opravdovost.cz, či nás kontaktuje písemně na naší adrese: Zborovská 619/49, Malá Strana, 150 00 Praha 5.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

CHCETE ŽÍT SVOU OPRAVDOVOST?

Zavolejte nám na mobil: 602 713 714