Obchodní  podmínky

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ Opravdovost s.r.o.

1. Úvodní ustanovení, souhlas s VSOP

Níže uvedené Všeobecné smluvní obchodní podmínky (dále jen VSOP) společnosti Opravdovost s.r.o., se sídlem Zborovská 619/49, Malá Strana, 150 00 Praha 5, IČ: 05436281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (oddíl C, vložka 263623), zastoupená paní Ing. Veronikou Vinterovou, jednatelkou (dále jen „Opravdovost“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb (dále společně jen „Smlouva“) uzavírané mezi Opravdovostí a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „Klient“), kteří se rozhodnou její služby využívat prostřednictvím internetové domény: https://opravdovost.cz

Vyplněním a odesláním formuláře, dotazníku, testu nebo objednávky na webovém rozhraní Opravdovosti, Klient potvrzuje, že s těmito VSOP souhlasí a stávají se pro Klienta závazné. Pokud Klient s těmito podmínkami nesouhlasí, nesmí užívat služby Opravdovosti.

Ustanovení odchylná od VSOP je možné sjednat ve Smlouvě s tím, že odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VSOP.

Smlouva a VSOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud se VSOP odchylují od nedonucujících právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Veškerá práva a povinnosti mezi Opravdovostí a Klientem se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a případné spory budou řešeny dle zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, před soudy České republiky, případně Klient, který je spotřebitelem, má právo využít mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Znění VSOP může Opravdovost měnit či doplňovat, tím však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v době účinnosti předchozího znění VSOP, na něž dopadají VSOP účinné v době odeslání objednávky nebo formuláře Opravdovosti.

2. Služby Opravdovosti

Opravdovost poskytuje svým Klientům celý komplex placených služeb v oblasti osobního rozvoje metodou koučinku, v jehož rámci Opravdovost podporuje a rozvíjí potenciál Klienta k hledání individuálních řešení v oblastech, ve kterých se chce Klient rozvíjet a poskytuje podporu při jejich realizaci na základě informací předávaných Klientem.

Služby, které Opravdovost Klientům poskytuje prostřednictvím svých dodavatelů, jsou zejména:
– koučink – oblast osobního rozvoje,
– osobnostně – rozvojové techniky,
– psycho – emocionální rozvoj,
– poskytování konzultací spojených s osobním rozvojem Klienta,
– osobnostní dotazníky a testy,
– další služby uvedené na webových stránkách.
Klient bere na vědomí, že služby dodavatele jsou poskytovány prostřednictvím spolupracujících osob, tj. koučů osobního rozvoje a dalších specialistů dle výběru Klienta nebo dohody s Klientem.

3. Uzavření smlouvy

Přímo z webového rozhraní stránek Opravdovosti může Klient provádět objednávání zboží a služeb v oblasti osobního rozvoje zejména v podobě konzultací, workshopů a setkání. Webové rozhraní stránek obsahuje seznam zboží a služeb nabízených Opravdovostí včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služeb. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Webové rozhraní stránek obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní stránek platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Nabídka prodeje zboží, služeb a ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost Opravdovosti uzavřít Smlouvu s individuálně sjednanými podmínkami.

Pro objednání zboží či služby vyplní Klient objednávkový formulář na webovém rozhraní stránek. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednaném zboží či službě, způsobu úhrady ceny zboží či služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží či služby.

Klient je povinen v objednávkovém formuláři vyplnit údaje umožňující jeho identifikaci, kontaktní, dodací a fakturační informace. Za správnost a pravdivost údajů zadaných Klientem odpovídá výlučně Klient. Objednávku Klient odešle kliknutím na odesílací tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou Opravdovostí považovány za správné. Opravdovost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, počet služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Objednávka je návrhem Klienta na uzavření Smlouvy a samotný smluvní vztah mezi Opravdovostí a Klientem vzniká při úplném uhrazení ceny na základě objednávky, jež je Opravdovostí zaslána Klientovi na adresu elektronické pošty. Opravdovost není zavázána z jiného jednání, než ze zcela uhrazené objednávky, jejíž uhrazení Opravdovost potvrdí Klientovi zasláním daňového dokladu na adresu elektronické pošty. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady Klienta vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy nese Klient. Uzavřená Smlouva včetně VOSP je uložena u Opravdovosti v elektronické podobě a není Klientovi přístupná.

4. Ceny a platby za služby

Veškeré informace o cenách služeb a zboží jsou přístupné na webovém rozhraní Opravdovosti.
Společně s cenou zboží je Klient povinen zaplatit Opravdovosti také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě úhrady ceny bankovním převodem je cena splatná do 14 dnů od vystavení objednávky. V případě jakéhokoliv druhu bezhotovostní platby je závazek Klienta uhradit cenu zboží nebo služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Opravdovosti.

Opravdovost není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Opravdovost Klientovi po uhrazení ceny zboží/služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.

5. Práva a povinnosti Klientů

Klient, jenž je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od:
– smlouvy na poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
– kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Klienta nebo pro jeho osobu,
– smlouvy o využití volného času, pokud Opravdovost toto plnění poskytuje v určeném termínu.
Nejedná-li se o případy, kdy nelze od Smlouvy ze zákona odstoupit, má Klient, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a v případě objednávky služeb, do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Opravdovosti odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a v případě objednávky služeb, do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy může Klient zaslat mimo jiné na adresu sídla Opravdovosti či na adresu elektronické pošty Opravdovosti: opravdovost@opravdovost.com V případě odstoupení od Smlouvy se tato od počátku ruší.
Pokud bylo předmětem Smlouvy zboží, musí být toto zboží Opravdovosti odesláno k vrácení nebo předáno v sídle Opravdovosti nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné v původním obalu, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Klient ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží Opravdovosti, je Opravdovost oprávněna provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Klient odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
V případě odstoupení od Smlouvy v souladu se zákonem vrátí Opravdovost všechny peněžní prostředky přijaté od Klienta i s náklady na dodání zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od Klienta přijal. Opravdovost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Klientovi dříve, než bude zboží vráceno.
Odstoupí-li Klient od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb a Opravdovost s plněním na základě výslovné žádosti Klienta začala před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Klientovi poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
Nárok na případnou úhradu škody vzniklé na zboží je Opravdovost oprávněna jednostranně započíst proti nároku Klienta na vrácení ceny.
V případě, že si Klient objedná službu, ale tréninků, workshopů nebo setkání se neúčastní, aniž by odstoupil od Smlouvy, Klientovi se uhrazená cena služby nevrací.
Klient je oprávněn dohodnutý termín osobní schůzky změnit či zrušit, a to nejpozději 24 hodin před termínem konání schůzky. Učiní-li tak klient (tj. změní či zruší osobní schůzku s Opravdovostí) v čase kratším než 24 hodin před termínem konání původně dohodnuté schůzky, je Opravdovost oprávněna klientovi účtovat odměnu za původně dohodnutou schůzku a klient je povinen ji uhradit.
V případě jakékoliv nespokojenosti Klienta, je Klient oprávněn své výhrady sdělit zástupcům Opravdovosti, kteří jsou povinni s ním jeho výhrady ihned řešit.
V případě, že dojde k porušení jakékoliv povinnosti dané těmito podmínkami ze strany Opravdovosti, má Klient nárok na přiměřenou slevu z ceny, v případě porušení zvlášť hrubým způsobem má Klient nárok na vrácení peněz za takovou službu.

6. Přeprava a dodání zboží či služeb

Je-li předmětem kupní smlouvy zboží, je toto dodáváno Klientovi formou zásilky přepravované společností Česká pošta, s.p.
Dodací lhůta zboží je nejvýše 5 pracovních dnů ode dne, kdy Klient uhradí celou cenu na účet Opravdovosti. Je-li Opravdovost podle Smlouvy povinna dodat zboží na místo určené Klientem v objednávce, je Klient povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Klienta nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Klient povinen uhradit takto vzniklé náklady.
Při převzetí zboží od přepravce je Klient povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu či samotné zásilky je Klient oprávněn ji od přepravce nepřevzít. Podpisem dodacího listu Klient stvrzuje, že obal zásilky, obsahující zboží, byl neporušen. Klient nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží.
Opravdovost neodpovídá Klientovi za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, kterými jsou například zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Opravdovosti po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Opravdovosti.
V případě, že předmětem objednávky je online služba (např. kurzy, osobnostní testy, dotazníky), dochází k jeho dodání zpřístupněním digitálního obsahu Klientovi na internetové stránce www.opravdovost.cz na základě pokynů, které Opravdovost zašle Klientovi e-mailem na jeho elektronickou adresu.
Služby osobního rozvoje poskytuje Opravdovost formou osobních schůzek, telefonicky formou „hot line“, případně též prostřednictvím služby Skype.
Jednotlivé osobní schůzky se uskuteční vždy v termínu a místě na základě předchozí dohody Opravdovosti a klienta učiněné alespoň 7 dní před termínem plánované schůzky.

7. Odpovědnost za vady

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Opravdovosti za vady a záruční odpovědnost Opravdovosti, se řídí příslušnými obecně – závaznými předpisy. Opravdovost odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady.
Klient je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po převzetí zboží. Opravdovost odpovídá za to, že zboží má při převzetí vlastnosti, které byly sjednány nebo má vlastnosti, které Opravdovost deklarovala nebo které Klient očekával s ohledem na povahu zboží.
Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Klient je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Je-li vada odstranitelná, může se Klient domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, a nebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Klient buď odstoupit od Smlouvy, a nebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
Případné vady služeb lze uplatnit nejpozději v průběhu jejich poskytování. Opravdovost odpovídá za to, že poskytovaná služba je ve shodě se Smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se Smlouvou se rozumí zejména to, že obsah služby a délka jejího trvání odpovídá popisu. Opravdovost není odpovědna za výsledky poskytovaných služeb.
Práva Klienta z vad zboží a služeb je možné uplatnit na adrese sídla Dodavatele či na adrese elektronické pošty Opravdovosti opravdovost@opravdovost.cz Je-li reklamace Klienta, jakožto spotřebitele, řádně uplatněna, je Opravdovost povinna reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uplatnění. Jestliže není reklamace Klienta, jímž je spotřebitel, vyřízena do 30 dnů, má Klient stejná práva jako u neodstranitelné vady.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

Klient bere na vědomí, že veškerá majetková, obchodní, autorská a jiná duševní práva na technologie, programy akcí, online kurzy, postupy, osobnostní dotazníky a testy, softwary, názvy, propagační materiály (včetně fotografií nabízeného zboží), loga, ochranné známky a další jsou majetkem Opravdovosti, stejně jako veškeré případné licence k jejich použití. K použití jakýchkoliv materiálů vyplývajících z výše uvedených práv je oprávněna pouze Opravdovost.
Klient bere rovněž na vědomí, že veškeré předané podklady při poskytování služeb zejména v podobě tréninků, workshopů a setkání jsou chráněny autorským právem a slouží pouze k osobní potřebě Odběratele. Klient nesmí materiály užívat pro dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského či obchodního prospěchu. Klientovi není dovoleno bez předchozího souhlasu Opravdovosti takové materiály jakkoli rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, vystavovat či půjčovat třetím osobám a jejich obsah nesmí sdělovat v jakékoli formě veřejnosti.
Opravdovost není ve vztahu ke Klientovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Klient bere na vědomí, že v případě sporu mezi ním a Opravdovostí vyplývajícím z kupní smlouvy má možnost využít mimosoudního řešení takového sporu a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz). Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Opravdovost nakládá s osobními údaji v souladu s právními předpisy. Informace ohledně zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu: „Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů“, se kterým je Klient seznámen před uzavřením smluvního vztahu a který je kdykoliv k dispozici na internetových stránkách Opravdovosti.
Klient bere na vědomí, že Opravdovost bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat jeho osobní údaje (zejména identifikační a kontaktní údaje, případně další osobní údaje potřebné pro poskytování služeb ze strany Náhody nebo dobrovolně uvedené Klientem), které Opravdovost od Klienta získala či získá, a to v rámci svého smluvního vztahu s Klientem, tj. zejména pro účely poskytování služeb Klientovi, plnění právních povinností vztahujících se na Opravdovost a pro účely oprávněných zájmů Opravdovosti.
Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní Opravdovosti) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Opravdovost o změně ve svých osobních údajích.
Klient bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo požadovat od Opravdovosti přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zároveň má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u jiného příslušného dozorového úřadu.

10. Ukončení smluvního vztahu mezi Opravdovostí a Klientem

Smluvní vztah mezi Opravdovostí a Klientem skončí buď uplynutím doby, na kterou byl smluvní vztah Klientem zaplacen, vyčerpáním služby, kterou si Klient zaplatil nebo okamžitým zrušením smluvního vztahu jednou nebo druhou stranou.
Okamžitě zrušit smluvní vztah bez udání důvodu, má právo, jak Klient, tak Opravdovost. Smlouva je zrušena ke dni doručení písemného oznámení o zrušení druhé smluvní straně buď formou doporučeného dopisu nebo e-mailem.
Zruší-li Opravdovost smluvní vztah mezi ní a Klientem z jiného důvodu, než z důvodu porušení povinností daných v těchto VSOP ze strany Klienta, má Klient právo na vrácení poměrné části finančních prostředků za nevyužité služby.

CHCETE ŽÍT SVOU OPRAVDOVOST?

Zavolejte nám na mobil: 602 713 714