KRISTINA RUMLOVÁ

Integrální koučka a lektorka s možností koučinku v aj

Vzdělání a osobní rozvoj

 • MZLU, obor ekonomie a management, specializace Marketing, Ing.
 • 2013/2014 profesionální integrální koučovací výcvik v souladu s principy International Coach Federation pod vedením Magdaleny Vokáčové
 • 2015 spolupráce s Magdalenou Vokáčovou, lektorování výcviku koučů a produkce workshopů Autentické Dialogy, Vztahy jako umění, Impro
 • 2016/2017 The 67 Steps  – mentoring program osobního a profesního rozvoje (Tai Lopez)
 • Přes 10 let sebezkušenostních a osobnostně rozvojových aktivit – kurzy, výcviky, semináře, četba

Zahraniční studium a působení

 • Oregon State University, College of Business, USA
 • 2009-2010 Oulu University of Applied Sciences, School of Business and Information Management, Finland
 • 2008 University of Applied Sciences BFI Vienna, Austria – Intercultural management
 • 2014-2016 působení Praha / NYC, USA

Profesní historie

 • 2013 / 2014 Junior Buyer L’Oréal
 • 2014 Junior Product Manager L’Oréal
 • 2015 Brand and project manager, lektor  – Magdalena Vokáčová
 • od 2016 Projektový manažer Hezkey
 • od roku 2015 vedení workshopů a přednášek v oblasti osobního rozvoje

Praxe

 • 4 roky praxe v obchodu, vedení týmů a projektů, nastavování firemních procesů
 • 3 roky praxe lektorování a koučování

Jako kouč pomáhám lidem žít s radostí. Nehledě na to, jaké je vaše přání nebo osobní cíl, věřím, že vždy vede nalezení toho pravého životního mixu k opravdové a hluboké spokojenosti a radosti.

Mým úkolem je dopřát klientům dostatek prostoru a citlivého vedení v hledání vlastních odpovědí a cest k plnění svých přání. Pomáhám:

 • soustředit se na to, co je opravdu podstatné,
 • mít odvahu k tomu, dívat se na realitu neotřele a zvídavýma očima,
 • objevovat potřebné zdroje a energii pro další kroky,
 • hledat hravá řešení,
 • učit se odhadnout, kdy se spolehnout sám na sebe a kdy si říci o pomoc,
 • dělat bezpečné krůčky pro malé i velké životní změny slučitelné s reálným životem,
 • pracovat s přesvědčeními a ráciem, ale také emocemi,
 • dosahovat vlastních přání hravě, a tak se učit stěžejní principy pro další seberozvoj.

Už od malička mě fascinovala komunikace, to, jak každý jinak interpretujeme realitu, pracujeme s informacemi, vlastními přesvědčeními, jakým způsobem komunikujeme s okolím ať už verbálně, či nonverbálně. Dlouhé roky jsem se také věnovala divadlu a hudbě – dalším formám komunikace. Zároveň mě vždy nesmírně zajímaly kulturní aspekty a jejich vliv na naše uvažování.

Proto jsem se v rámci studia ekonomie a managementu zaměřovala především na předměty související s komunikací, vyjednáváním, motivací a vedením lidí a psychologií. Právě propojení lidského faktoru s exatními vědami jako jsou statistika, nebo matematika mě vždy utvrzovalo v tom, nakolik jsme jedineční, a že je nemožné generalizovat lidské chování, či potřeby.

Na koučování mě baví právě práce s naší jedinečností vsazená do obecně platných principů, které pomáhají klientovi snáze hledat vlastní řešení. Užívám si síly jednotlivých technik a zároveň vnímám velký respekt k moudrosti každého z nás, která nastavuje limity a správné tempo celému procesu. Nesmírně si vážím odvahy každého nahlížet pod povrch věcí. Z vlastní zkušenosti však vím, že je mnohem snažší něco “vědět”, než to tak skutečně i “cítit” a žít. A právě tato cesta mezi “vím” a už to tak “cítím a žiju” může být mnohdy frustrující a náročná. Proto dbám na to, abychom s klientem respektovali tempo procesu, které pro něj nebude zatěžující, ale naopak hledali kroky, které budou úlevné, zábavné, povzbuzující a dodají energii pro další rozvoj.

Při koučování hledám ten správný mix práce s naším ráciem, tělem i emocemi, k čemuž mi pomáhají zkušenosti s divadlem, hudbou i absolvované studium ekonomie a managementu a letité zkušenosti práce s lidmi. Věřím, že právě intergální koučink zahrnující práci se všemi pilíři naší osobnosti umožňuje zásadní změny. Mám velkou radost, že v Opravdovosti mám kolem sebe spoustu odborníků, s jejichž pomocí mohu každému poskytnou takovou jedinečnou péči, kterou potřebuje.

Chcete-li objevovat svoji cestu k hlubší životní radosti, pak se moc těším na společná setkání.

KRISTINA RUMLOVÁ

Integral coach and lector

“I help people live with joy”

Education and personal development

 • Mendel University, Economics and Management, minor in Marketing, Ing.
 • 2013/2014 professional integral coach training in accordance with principles of International Coach Federation by Magdalena Vokáčová
 • 2015 Cooperation with Magdalena Vokáčová, co-lecturing of coach training, production of personal developmentr workshops
 • 2016/2017 The 67 Steps  – mentoring personal development program by Tai Lopez
 • Over 10 years of self-experience personal development activities – courses, trainings, seminars, reading

International studies and experience

 • Oregon State University, College of Business, USA
 • 2009-2010 Oulu University of Applied Sciences, School of Business and Information Management, Finland
 • 2008 University of Applied Sciences BFI Vienna, Austria – Intercultural management
 • 2014 – 2016 living in Prague and NYC, USA

Proffesional experience

 • 4 years of experience in business negotiation, team, brand and project management, business process setup
 • 3 years of lecturing and coaching practice
 • 2013 / 2014 Junior Buyer L’Oréal
 • 2014 Junior Product Manager L’Oréal
 • 2015 Brand and project manager, lector at Magdalena Vokáčová
 • since 2016 Project manager at Hezkey
 • since 2015 giving lectures and workshops in a field of personal development and growth

As a coach I help people live with joy. Regardless of what your wish or personal goal is, I believe that finding the right balance in life always leads to profound satisfaction and joy.

My “task” is to offer clients enough space and perceptive guidance for finding their own answers and ways to fulfill their wishes. I help:

 • concentrate on what is really essential,
 • look beneath the surface and discover your own wisdom,
 • have the courage to look at the reality curiously and think out of box,
 • discover the resources and energy needed for the next steps,
 • find playful solutions,
 • learn the estimate of when to rely on yourself and when to ask for help,
 • make safe steps towards both small and large life changes compatible with real life,
 • work with beliefs, mind and emotions,
 • achieve your own goals in a playful way, and thus to learn the key principles for further self-development.

I’ve been fascinated with communication since I was little – by the different ways of interpreting the reality, working with information and our own beliefs, verbal and non-verbal communication. For years, I also devoted myself to performing theater and music – other forms of communication. At the same time I have always been extremely interested in the cultural aspects and their influence on our thinking.

That is why I focused mainly on subjects related to communication, negotiation, motivation, leadership and psychology within my studies of economics and management. I also gained fascinating insights when volunteering in International student club and during my international studies.

As a coach I am particularly interested in working with our uniqueness, yet using general principles that help clients find their own solutions easier. I adore the strengths of coaching techniques and at the same time I feel great respect for the wisdom of each of us, which sets the limits and the right pace of the whole process. I really appreciate the courage of everyone looking under the surface of things. From my own experience, however, there is a huge gap between „knowing“ how to overcome an actual challenge and „feeling and living“ the change. And it is this journey between „knowing“, „feeling” and “living“ that is so often frustrating and demanding.

That’s why I pay extra attention to the right pace of the process, so that it’s not burdensome for the client, but on the contrary, I help to look for action steps that will be rewarding, entertaining, encouraging and delivering energy for further development.

When coaching, I’m looking for the right mix of work with our mind, body and emotions. I believe that integral coaching, that involves work with all the pillars of our personality, allows fundamental changes. I am very thankful for beeing a part of team Opravdovost, that helps thanks to one and only mix of coaches and therapists to offer everyone the unique care they need.

If you want to discover your way to a deeper joy, then I am looking forward to meeting you.